Claustre

El Claustre de professors és l'òrgan de govern col·legiat format per la totalitat del professorat que imparteix docència a l'escola.

El seu camp d'acció és la programació i el desenvolupament de l'acció acadèmica i pedagògica d'acord amb el Projecte Curricular vigent i el model educatiu propi del nostre centre.


https://escolapiesfigueres.org/wp-content/uploads/2016/09/MEMBRES-DEL-CLAUSTRE-16-17.pdf