Equip Directiu

L'Equip Directiu és l'òrgan col·legiat que coordina, dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que realitzen els diferents equips docents de les diferents etapes del centre.

Està format per:

  • DIRECTORA GENERAL: Representa a la Fundació Escolàpies i és el nexe d’unió entre el centre i l’Equip de Titularitat de la Fundació per dur a terme l’acompliment del Projecte Educatiu i del Pla Estratègic de la Fundació al nostre centre. Copresideix el Consell Escolar amb el Director Pedagògic.
 
  • DIRECTOR PEDAGÒGIC: És el responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents etapes educatives. Copresideix el Consell Escolar. Per delegació del Director General presideix el Claustre de professors i l'Equip Directiu.

  • CAP D'ESTUDIS PEDAGÒGIC D'ETAPA: És el responsable de dirigir i impulsar les activitats de l'Etapa educativa respectiva i de realitzar-hi les funcions que el Director li delegui. Presideix la Secció de Claustre i l'Equip de Coordinació d'Etapa corresponent. Hi ha un Cap d'Estudis per a l'Etapa d'Educació Infantil i Primària i una altra per a l'Etapa d'Educació Secundària Obligatòria. 

  • COORDINADORA DE PASTORAL: És la responsable de promoure i animar l'acció evangelitzadora de l'escola a partir del seu Caràcter Propi.  Realitza les seves funcions en estreta relació amb la resta de membres de l'Equip Directiu.